Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų naudojimą šioje internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Paspausdami „Sutinku“ arba tęsdami naršymą Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Pakeisti šį sprendimą ar kitaip apriboti slapukų naudojimą galite pakeisdami naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos https://www.lpexpress.lt/slapukai/.

Sutinku
 

Aktualią informaciją apie teikiamas paslaugas rasite www.lietuvospastas.lt

PRIVATUMO PRANEŠIMAS Ši redakcija galioja nuo 2019-07-01 
  
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šis privatumo pranešimas (toliau – pranešimas) taikomas akcinės bendrovės Lietuvos pašto, juridinio asmens kodas 121215587, įsikūrusios adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius (toliau – bendrovė), ir fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis bendrovės paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su bendrove ir/ar jos teikiamomis paslaugomis (toliau – klientai arba Jūs), tarpusavio santykiams. 
2. Pranešimas taip pat taikomas ir bendrovės partnerių, su kuriais bendrovę sieja sutartiniai santykiai, darbuotojų atžvilgiu. 
3. Pranešimas taikomas fizinių asmenų asmens duomenims, jis netaikomas juridinių asmenų duomenimis. 
4. Pranešimas taikomas ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos. 
5. Pranešime pateikiama pagrindinė informacija, kaip bendrovė tvarko asmens duomenis, gautus teikiant paslaugas ir vykdant kitą bendrovės veiklą. Papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti paslaugų teikimo sutartyse ar kituose su teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su bendrovės veikla susijusiuose dokumentuose bei bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt. 
6. Pranešimas prieinamas bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt, o klientui paprašius – gali būti jam pateikiamas paslaugų teikimo vietoje. 
7. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Pranešime vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir minėtuose teisės aktuose vartojamos sąvokos. 
8. Bendrovė gali bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šį pranešimą. Apie pranešimo pakeitimą bendrovė informuoja bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt, paskelbdama naują pranešimo redakciją. Pranešimo pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo minėtu būdu dienos, nebent jame yra numatyta kita įsigaliojimo data. 
9. Bendrovė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 
10. Bendrovė nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo. 
 
II. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
 
11. Asmens duomenų valdytoja yra akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, įsikūrusi adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, el. paštas info@post.lt, tel. 8 700 55 400. 
12. Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai į bendrovės duomenų apsaugos pareigūną – el. paštu duomenusauga@post.lt, tel. (8 5) 219 5743 ir paštu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, laišką adresuojant „Duomenų apsaugos pareigūnui“. 
 
III. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI 
 
13. Žemiau pateikti pagrindiniai atvejai, kai bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytoja. Žemiau pateikiamas atvejų sąrašas nėra baigtinis. 
Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis keliais teisėto tvarkymo pagrindais. 
14. Teikdama pašto paslaugas bendrovė tvarko pašto siuntų siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, o tam tikrais atvejais ir el. pašto adresą, telefono numerį, parašą, siuntos registracijos numerį) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir pašto paslaugos teikimo tikslu. Jei bendrovės teikiamomis pašto paslaugomis naudojatės per internetinę savitarną „MANO siuntos“ – Jūsų asmens duomenų tvarkymas nustatomas „MANO siuntos“ privatumo pranešime. 
15. Teikdama išperkamųjų siuntų paslaugas (pašto paslauga, kai siuntos gavėjas sumoka siuntos siuntėjui pinigine perlaida) bendrovė tvarko pašto siuntų siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, o tam tikrais atvejais ir el. pašto adresą, telefono numerį, parašą, siuntos registracijos numerį, taip pat gavėjo asmens kodą, adresą, asmens tapatybės dokumento duomenis ir jo kopiją ir kitus duomenis, reikalingus pinigų perlaidai teikti) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat siekdama įvykdyti bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus ir išperkamosios siuntos paslaugos teikimo tikslu. Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir įgyvendindama mokėjimo paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srities teisės aktų reikalavimus.
16.    Teikdama pinigų perlaidų (vietinių ir tarptautinių) paslaugas bendrovė tvarko siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, asmens tapatybės dokumento duomenis ir jo kopiją ir kitus duomenis, reikalingus pinigų perlaidai atlikti) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat siekdama įvykdyti bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus ir pinigų perlaidos paslaugos teikimo tikslu. Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir įgyvendindama mokėjimo paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srities teisės aktų reikalavimus. 
17. Teikdama įmokų surinkimo paslaugą per elektroninius valdžios vartus, bendrovė įmokos mokėtojo asmens duomenis (vardą, pavardę, mokėtojo kodą, sąskaitos numerį ir kitus duomenis) tvarko teisinės prievolės pagrindu įmokos pervedimo įmokos mokėtojo nurodytam gavėjui tikslu. 
18. Teikdama mokėjimo sąskaitos paslaugą bendrovė tvarko kliento asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybės dokumento duomenis ir jo kopiją, duomenis apie pajamas, finansinius įsipareigojimus ir kitus su mokėjimo sąskaitos paslaugos teikimu susijusius duomenis) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat siekdama įvykdyti bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus ir mokėjimo sąskaitos paslaugos teikimo tikslu. Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir įgyvendindama mokėjimo paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srities teisės aktų reikalavimus. 
19. Teikdama leidinių prenumeratos paslaugą (kai prenumeratą užsakote bendrovės paslaugų teikimo vietoje, per laiškininką, paskambinęs bendrovės tel. 8 700 55 400 ar interneto tinklalapyje www.prenumeruok.lt) bendrovė tvarko kliento asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus kliento pateiktus duomenis, susijusius su leidinių prenumeratos paslaugos teikimu) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir leidinių prenumeratos paslaugos teikimo tikslu.
20. Teikdama filatelijos paslaugas (filatelijos abonementų paslauga ir prekių pardavimo el. parduotuvėje paslauga) bendrovė tvarko kliento asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus kliento pateiktus duomenis, susijusius su filatelijos paslaugų teikimu) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir filatelijos paslaugų teikimo tikslu. 
21. Teikdama tarptautinių pašto siuntų deklaravimo LR muitinei paslaugą bendrovė tvarko klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir kitus klientų pateiktus duomenis) teisinės prievolės pagrindu ir pašto siuntos deklaravimo LR muitinei tikslu. 
22. Bendrovė tvarko klientų, apsilankiusių bendrovės paslaugų teikimo vietose (paštuose ir „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose) ir bendrovės centrinėje būstinėje, vaizdo duomenis teisėto intereso pagrindu ir bendrovės darbuotojų bei klientų, taip pat turto saugumo užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad konkrečios bendrovės paslaugų teikimo vietos yra filmuojamos, perspėjama specialiu pranešimu prie įėjimų į šias patalpas. 
23. Bendrovė tvarko klientų, pateikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į bendrovę raštu, įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir/ar kitus duomenis, kuriuos klientas pateikė bendrovei), taip pat bendrovės atsakymą sutikimo arba teisėto intereso, arba teisinės prievolės pagrindu (priklausomai nuo prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi turinio ir kitų aplinkybių) ir prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo, atsakymo pateikimo tikslu.
24. Bendrovė tvarko klientų, paskambinusių bendrovės bendruoju telefonu 8 700 55 400, asmens duomenis (telefono numerį, skambučio įrašą ir kitus duomenis, jei juos klientas pateikia skambučio metu) teisėto intereso pagrindu ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad Jūsų pokalbis įrašomas, bendrovė Jus informuoja prieš pokalbį. 
25. Bendrovė tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis) sutikimo pagrindu ir atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu. Sutikimą tvarkyti kandidatų į bendrovės darbuotojus pateiktus asmens duomenis atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu bendrovė laiko gautu, kai kandidatas dokumentus ir/ar informaciją pateikia bendrovei kandidatuodamas į laisvas pareigas.
25.1 Jeigu informaciją apie kandidatą ir/ar kandidato duomenis bendrovė gauna iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, darbo paieškos interneto tinklapių, karjeros socialinių tinklų ir/ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, bendrovė laiko, kad kandidatas į bendrovės darbuotojus jau yra gavęs visą reikiamą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir yra davęs savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (arba duomenys yra tvarkomi kitu teisėtu pagrindu) atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti jo asmens duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant bendrovę), suteikiant teisę tokiems potencialiems darbdaviams (įskaitant bendrovę) kandidatų duomenis tvarkyti vykdant darbuotojų atrankas.  
25.2 Bendrovė gali peržiūrėti kandidatų į darbuotojų paskyras profesiniuose socialiniuose tinkluose, remdamasi teisėto intereso pagrindu, su tikslu įvertinti, ar kandidato bendrovei pateikta informacija atitinka kandidato pateiktą informaciją profesiniuose socialiniuose tinkluose. 
25.3 Specialių kategorijų kandidatų asmens duomenis (pavyzdžiui, duomenis apie sveikatą, duomenis apie teistumą ir pan.) bendrovė tvarko tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Visais atvejais specialių kategorijų duomenis bendrovė rinks tik baigiamuosiuose atrankos etapuose teisinės prievolės pagrindu su tikslu įvertinti kandidato darbingumą, darbo vietos atitikimą kandidato sveikatos būklei ir su tikslu sudaryti darbo sutartį. 
25.4 Jei kandidatas ir bendrovė darbo sutartį sudaro – atrankos metu gauti duomenys apie kandidatą yra perkeliami į darbuotojo bylą. 
25.5 Jei kandidatas ir bendrovė darbo sutarties nesudaro, bendrovė atrankai pasibaigus šiuos kandidato duomenis tvarko tik tuo atveju, jei kandidatas duoda bendrovei aiškų bendrovės nustatytos formos sutikimą tvarkyti šiuos duomenis po atrankos pabaigos – šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir su tikslu pakviesti kandidatą dalyvauti kitose bendrovės vykdomose darbuotojų atrankose ateityje.  
26. Bendrovė, vykdydama tiesioginę rinkodarą tvarko klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) sutikimo pagrindu ir rinkodaros, įskaitant ir kliento nuomonės apklausos dėl konkrečios bendrovės paslaugos ar produkto, vykdymo tikslu. 
27. Bendrovė gali tvarkyti duomenis apie su klientais susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus, naudos gavėjus, sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo arba teisinės prievolės pagrindu konkrečios paslaugos teikimo klientui ar kitu teisėtu tikslu. 
28. Bendrovė netvarko klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją. 
29. Teikdama šioje dalyje nenurodytas paslaugas bendrovė gali veikti kaip asmens duomenų tvarkytoja. Pavyzdžiui, bendrovė veikia kaip asmens duomenų tvarkytoja, kai teikia įmokų surinkimo ir administravimo paslaugą. Teikdama šią paslaugą bendrovė duomenų valdytojo (t.y. įmonės, kuriai pervedama mokėtojo mokama įmoka) nurodymu tvarko ir šiam duomenų valdytojui perduoda jo nurodytus duomenis (priklausomai nuo konkretaus duomenų valdytojo, tvarkomi duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, mokėtojo kodą, mokėtiną sumą ir/ ar kitus duomenis). Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė teikdama šią paslaugą kartu veikia kaip mokėjimo paslaugų teikėja, duomenis apie atliktą įmoką (mokėjimo operaciją) saugo mokėjimo paslaugų teikimą ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka ir numatytą terminą. 
30. Tais atvejais, kai bendrovė veikia kaip asmens duomenų tvarkytoja – norėdami pasinaudoti BDAR suteikiamomis teisėmis turite kreiptis į bendrovės partnerį, kurio vardu ar su kuriuo bendrovė teikia paslaugas. Šis partneris yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Tuo atveju, jei neturite duomenų apie šį bendrovės partnerį arba neturite jo kontaktinių duomenų, galite kreiptis į bendrovę šio pranešimo dalyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais su prašymu pateikti partnerio kontaktinius duomenis. 
 
V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS 
 
31. Bendrovė klientų duomenis tvarko tik tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo gauti ir naudojami. Bendrovė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtą bendrovės interesą: 
31.1. registruotųjų pašto siuntų duomenis bendrovė tvarko LR pašto įstatymo, Pasaulinės pašto sąjungos teisės aktų nustatytą terminą, kuris gali būti pratęstas remiantis bendrovės teisėtu interesu; 
31.2. bendrovė, informaciją apie Jums suteiktas mokėjimo paslaugas tvarko 10 metų nuo konkrečios mokėjimo paslaugos suteikimo (jei tai vienkartinė mokėjimo paslauga) arba 10 metų nuo dalykinių santykių pabaigos (jei tai tęstiniai bendrovės ir kliento dalykiniai santykiai); 
31.3. klientų, apsilankiusių bendrovės padaliniuose (paštuose ir „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose) ar bendrovės centrinėje būstinėje, vaizdo duomenis bendrovė tvarko iki 30 kalendorinių dienų; 
31.4. klientų, paskambinusių bendrovės bendruoju telefonu 8 700 55 400, asmens duomenis 
(telefono numerį, skambučio įrašą ir kitus duomenis, jei jie pateikiami) bendrovė tvarko 
6 mėn., o tuo atveju, jei kyla ginčas dėl pokalbio įrašo, šis terminas gali būti pratęstas iki visiško ginčo išsprendimo dienos; 
31.5. kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis), gautus tiesiogiai iš kandidatų, taip pat gautus iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų ir/ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, bendrovė tvarko iki konkrečios atrankos pabaigos. Jei atrankai pasibaigus bendrovė gavo bendrovės nustatytos formos asmens sutikimą dėl šių duomenų tolesnio tvarkymo su tikslu pateikti darbo bendrovėje pasiūlymą, šiuos duomenis bendrovė saugo 1 metus po tokio sutikimo gavimo dienos; 
31.6. kandidatų į bendrovės Pašto operacijų padalinio ir/ar Tinklo padalinio nevadovaujančias pareigybes (pavyzdžiui, laiškininkas, skirstytojas ir kt.), į kurias atrankos vyksta nuolat ir nenutrūkstamai, kandidato asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis) bendrovė tvarko ne ilgiau kaip 1 metus nuo šių duomenų gavimo dienos; 
31.7. vykdydama tiesioginę rinkodarą bendrovė klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) tvarko 2 metus po tokio sutikimo gavimo dienos.  
32. Kitais atvejais bendrovė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar bendrovės teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant ir interesu tvarkyti bei saugoti asmens duomenis tokį laikotarpį, koks būtinas tinkamai atsakyti į galimas pretenzijas, ieškinius ir kitokius reikalavimus. 
33. Ilgesnis, nei nustatyta Pranešime, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:  
33.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 
33.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 
33.3. rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais; 
33.4. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams. 
 
VI. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 
 
34. Teikdama paslaugas bendrovė asmens duomenis gali gauti tiesiogiai iš kliento (pavyzdžiui, klientui pateikiant savo asmens duomenis ant pašto siuntų, taip pat sutarčių formose, naudojantis bendrovės paslaugomis, skambinant bendrovei telefonu, naudojantis interneto tinklapiu ir kitais būdais). 
35. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti asmens duomenis, pavyzdžiui, pašto siuntų gavėjų asmens duomenis, iš bendrovės klientų (fizinių ir juridinių asmenų), kuriems bendrovė teikia pašto paslaugas. 
36. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti duomenų iš VĮ Registrų centro tvarkomų registrų ir kitų viešai prieinamų registrų (pavyzdžiui, duomenų tikslumui patikrinti, duomenims atnaujinti). 
37. Tam tikrais atvejais bendrovė taip pat gali gauti asmens duomenų iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės įmonių (pavyzdžiui, keičiantis klientų ir darbuotojų duomenimis kartu su akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės įmone UAB „Baltic Post“), mokėjimo paslaugų teikėjų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, finansų rinkos, pašto paslaugų teikėjų priežiūrą vykdančių institucijų, LR muitinės, antstolių, notarų), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų. 
38. Šiame skyriuje nurodytas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis. 
 
VII. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS 
 
39. Kai kuriais atvejais bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis tiek akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės viduje (pavyzdžiui, klientų ir darbuotojų duomenis akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės įmonei UAB „Baltic Post“), tiek ir už jos ribų: 
39.1. mokėjimo paslaugų teikėjams, jei naudodamiesi bendrovės paslaugomis siekiate pervesti ar persiųsti pinigų pasirinktiems gavėjams; 
39.2. bendrovė gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo, finansų rinkos, pašto paslaugų teikėjų priežiūrą vykdančioms institucijoms, LR muitinei, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms; 
39.3. taip pat kitais šiame pranešime nenurodytas atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų. 
40. Bendrovė asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais bendrovė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, ir reikalauja įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Bendrovė gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus. 
 
VIII. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA 
 
41. Įprastai bendrovė asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE), tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti tvarkomi ir perduodami už minėtų teritorijų ribų. 
42. Bendrovė asmens duomenis gali perduoti ir tvarkyti už ES ar EEE ribų, kai toks perdavimas yra būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti, klientas davė sutikimą ir/ ar toks perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių. Tuo atveju, jei teikdama pašto paslaugas bendrovė siunčia pašto siuntas už ES ar EEE ribų arba teikdama pinigų perlaidų paslaugą bendrovė siunčia pinigų perlaidas už ES ar EEE ribų, ji su šiomis paslaugomis susijusių asmens duomenų perdavimą atlieka sutarties su klientu vykdymo pagrindu ir – atitinkamai – pašto paslaugos arba pinigų perlaidos paslaugos teikimo tikslu. 
43. Kitais nei 42 punkte numatytais atvejais bendrovė asmens duomenis taip pat gali perduoti už ES ar EEE ribų tais atvejais, jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios: 
43.1. sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos, elgesio kodeksai, sertifikatai ir/ar kiti dokumentai, patvirtinti pagal BDAR; 
43.2. šalis, nepriklausanti ES ar EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; 
43.3. gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV). 
 
IX. JŪSŲ TEISĖS 
 
44. Jūs turite šias teises: 
44.1. teisę būti informuotas (-a) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 
44.2. prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su bendrovės teikiamomis paslaugos, jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi ir/ar konfidencialia informacija, taip pat bendrovės vidaus vertinimams ir susijusiai medžiagai; 
44.3. teisę reikalauti bendrovės ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis; 
44.4. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol bendrovė Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą; 
44.5. teisę reikalauti bendrovės ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi su Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir/ar teisės aktų reikalavimų laikymasis; 
44.6. teisę reikalauti bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma bendrovės komercinėms paslaptims, taip pat bendrovės vidaus vertinimams ir susijusiai medžiagai. Bendrovė, įgyvendinusi teisę perkelti Jūsų asmens duomenis, turimų duomenų automatiškai neištrina. Jeigu pageidaujate, kad bendrovė ištrintų turimus Jūsų duomenis – prašome kreiptis į bendrovę dėl teisės reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis įgyvendinimo; 
44.7. teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui; 
44.8. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 
44.9. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, numatytus teisės aktuose (daugiau informacijos www.ada.lt). Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su bendrove šio pranešimo skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas tinkamas Jūsų klausimo sprendimas. 
 
X. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
45. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – prašymas), galite pateikti: 
45.1. atvykę į bet kurią bendrovės paslaugų teikimo vietą ir pateikę prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendrovės darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe; 
45.2. el. paštu info@post.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu; 
46. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teikiant paprastųjų pašto siuntų pristatymo paslaugas informacijos apie asmens duomenis pateikti negalėsime, nes tokios siuntos nėra registruojamos, informacija apie jų siuntėjus, gavėjus ir jų adresus nėra renkama, sisteminama, saugoma jokiu būdu ir jokia forma. 
47. Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. 
48. Bendrovė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi, bendrovė turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.