Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų naudojimą šioje internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Paspausdami „Sutinku“ arba tęsdami naršymą Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Pakeisti šį sprendimą ar kitaip apriboti slapukų naudojimą galite pakeisdami naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos https://www.lpexpress.lt/slapukai/.

Sutinku
 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Ši redakcija galioja nuo 2019-01-15

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis privatumo pranešimas (toliau – pranešimas) taikomas akcinės bendrovės Baltic Post, juridinio asmens kodas 302544039, įsikūrusios adresu J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius (toliau – bendrovė) ir fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis bendrovės paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su bendrove ir/ar jos teikiamomis paslaugomis (toliau – klientai), tarpusavio santykiams.

2. Pranešimas taip pat taikomas ir bendrovės partnerių, su kuriais bendrovę sieja sutartiniai santykiai, darbuotojų atžvilgiu.

3. Pranešimas taikomas fizinių asmenų asmens duomenims, jis netaikomas juridinių asmenų duomenimis.

4. Pranešimas taikomas ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos.

5. Pranešime pateikiama pagrindinė informacija, kaip bendrovė tvarko asmens duomenis, gautus teikiant paslaugas ir vykdant kitą bendrovės veiklą. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su bendrovės veikla susijusiuose dokumentuose bei bendrovės interneto tinklapyje www.lpexpress.lt.

6. Pranešimas prieinamas bendrovės interneto tinklapyje.

7. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Pranešime vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir minėtuose teisės aktuose naudojamos sąvokos.

8. Bendrovė gali bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šį pranešimą. Apie pranešimo pakeitimą bendrovė informuoja bendrovės interneto tinklapyje. Pranešimo pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos, nebent jame yra numatyta kita įsigaliojimo data.

9. Bendrovė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

10. Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

11. Asmens duomenų valdytoja yra akcinė bendrovė Baltic Post, juridinio asmens kodas 302544039, įsikūrusi adresu J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius, el. paštas info@lpexpress.lt, tel. 8 700 55 400.

12. Asmens duomenų, nurodytų šio pranešimo 22 punkte, duomenų valdytoja yra akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, įsikūrusi adresu J. Jasinskio g. 16 ,03500 Vilnius, el. paštas info@post.lt, tel. 8 700 55 400.

13. Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai į akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenusauga@post.lt, tel. 8 5 2195743 ir paštu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius laišką adresuojant „Duomenų apsaugos pareigūnui“.

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

 

14. Žemiau pateikti pagrindiniai atvejai, kai bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytoja. Žemiau pateikiamas atvejų sąrašas nėra baigtinis.

15. Teikdama pašto paslaugas (kurjerių, siuntų savitarnos terminalų, pasaugojimo, ekonomiškos siuntos ir su jomis susijusias paslaugas), bendrovė siuntų siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, o tam tikrais atvejais ir el. pašto adresą, telefono numerį, parašą, siuntos registracijos numerį) tvarko sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir paslaugų teikimo tikslu.

16. Bendrovė tvarko klientų, teikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į bendrovę raštu, įskaitant ir el. paštu, , taip pat procesiniuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas ir/ ar kiti duomenys, kuriuos klientas pateikė bendrovei), taip pat bendrovės atsakymą sutikimo arba teisėto intereso, arba teisinės prievolės pagrindu priklausomai nuo prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi turinio ir kitų aplinkybių) ir prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo, atsakymo pateikimo tikslu.

17. Bendrovė tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis) sutikimo pagrindu ir atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu. Jei kandidatas ir bendrovė darbo sutarties nesudaro, bendrovė atrankai pasibaigus šiuos kandidato duomenis tvarko tik tuo atveju, jei kandidatas duoda bendrovei aiškų sutikimą raštu tvarkyti šiuos duomenis po atrankos pabaigos – šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir tikslu pakviesti kandidatą dalyvauti kitose bendrovės vykdomose darbuotojų atrankose ateityje. Jei kandidatas ir bendrovė darbo sutartį sudaro – atrankos metu gauti duomenys apie kandidatą yra perkeliami į darbuotojo bylą.

18. Vykdydama tiesioginę rinkodarą, bendrovė naudoja klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) sutikimo pagrindu ir rinkodaros, įskaitant ir kliento nuomonės apklausos dėl konkrečios bendrovės paslaugos ar produkto, vykdymo tikslu.

19. Bendrovė renka ir tvarko klientų, apsilankiusių bendrovės paslaugų teikimo vietose (siuntų savitarnos terminaluose ir logistikos centruose) vaizdo duomenis teisėto intereso pagrindu, bendrovės darbuotojų ir klientų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad konkrečios bendrovės paslaugų teikimo vietos yra filmuojamos perspėjama specialiu vaizdiniu pranešimu.

20. Bendrovė gali tvarkyti duomenis apie su klientais susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo, teisinės prievolės pagrindu konkrečios paslaugos teikimo klientui ar kitu teisėtu tikslu.

21. Bendrovė nerenka klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

22. Klientų, paskambinusių aptarnavimo telefonu 8 700 55 400, asmens duomenų (telefono numerio, skambučio įrašo ir kitų duomenų, jei juos klientas pateikia) valdytoja ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas  Šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad Jūsų pokalbis įrašomas, esate informuojami prieš pradedant pokalbį. Asmens duomenų, kuriuos klientas pateikė bendraudamas su Bendrove socialiniuose tinkluose (pvz., vardas, pavardė, adresas ir/ar kiti asmens duomenys), valdytoja taip pat ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas. Šie duomenys gali būti tvarkomi sutikimu arba teisėto intereso, arba teisinės prievolės pagrindu, priklausomai nuo kliento paklausimo ar kito kreipimosi aplinkybių ir tokio paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo, atsakymo pateikimo tikslu. Daugiau informacijos akcinės bendrovės Lietuvos pašto Privatumo pranešime, kuris pasiekiamas www.lietuvospaštas.lt/privatumo-pranesimas.

23. Teikdama šioje dalyje nenurodytas paslaugas bendrovė gali veikti kaip asmens duomenų tvarkytoja. Tai reiškia, kad norėdami pasinaudoti BDAR suteikiamomis teisėmis, turite kreiptis į bendrovės partnerį, kurio vardu bendrovė teikia paslaugas. Šis partneris yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Tuo atveju, jei neturite duomenų apie šį bendrovės partnerį arba neturite jo kontaktinių duomenų – galite kreiptis į bendrovę šio pranešimo dalyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais su prašymu pateikti partnerio kontaktinius duomenis.

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 

24. Bendrovė klientų duomenis tvarko tik tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo gauti ir naudojami. Bendrovė asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir / ar teisėtą bendrovės interesą:

·            siuntų duomenis bendrovė tvarko LR pašto įstatymo nustatytą terminą, kuris gali būti pratęstas remiantis bendrovės teisėtu interesu;

·            klientų, apsilankiusių bendrovės paslaugų teikimo vietose (siuntų savitarnos terminaluose ir logistikos centruose), vaizdo duomenis bendrovė saugo ne ilgiau kaip 3 mėnesius;

·            kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis) bendrovė saugo iki konkrečios atrankos pabaigos. Jei atrankai pasibaigus bendrovė gavo asmens raštišką sutikimą, šiuos duomenis bendrovė saugo 1 metus po tokio sutikimo gavimo dienos;

vykdydama tiesioginę rinkodarą, bendrovė klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) tvarko 2 metus po tokio sutikimo gavimo dienos.

25. Klientų, paskambinusių klientų aptarnavimo telefonu 8 700 55 400, asmens duomenys (telefono numeris, skambučio įrašas ir kiti duomenys, jei juos pateikiate) akcinė bendrovė Lietuvos paštas (kaip nurodyta, šio pranešimo 22 punkte, šių duomenų valdytoja yra akcinė bendrovė Lietuvos paštas) saugo 6 mėn., o tuo atveju, jei kyla ginčas dėl pokalbio įrašo – šis terminas gali būti pratęstas iki visiško ginčo išsprendimo dienos.

 

26. Kitais atvejais bendrovė asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientų sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir / ar bendrovės teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant interesu, tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokį laikotarpį, koks būtinas tinkamai atsakyti į galimas pretenzijas, ieškinius ir kitokius reikalavimus.

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

27. Teikdama paslaugas, bendrovė asmens duomenis gali gauti tiesiogiai iš kliento (pavyzdžiui, klientui pateikiant savo asmens duomenis ant siuntų, taip pat sutarčių formose, naudojantis bendrovės paslaugomis, naudojantis interneto tinklapiu ir kitais būdais).

28. Tam tikrais atvejais, bendrovė gali gauti asmens duomenis, pavyzdžiui, siuntų gavėjų asmens duomenis, iš bendrovės klientų (fizinių ir juridinių asmenų), kuriems bendrovė teikia paslaugas.

29. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti duomenis iš VĮ Registrų centro tvarkomų registrų ir kitų viešai prieinamų registrų (pavyzdžiui, duomenų tikslumui patikrinti, duomenų atnaujinimui).

30. Tam tikrais atvejais bendrovė taip pat gali gauti asmens duomenis iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės įmonių, mokėjimo paslaugų teikėjų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, pašto paslaugų teikėjų priežiūrą vykdančių institucijų, antstolių, notarų ir kitų), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.

31. Šiame skyriuje nurodymas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

 

JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS

 

32. Kai kuriais atvejais bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis tiek akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės viduje, tiek ir už jos ribų:

·            bendrovė gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, mokesčių administravimo, pašto paslaugų teikėjų priežiūrą vykdančios institucijos, antstoliai, notarai ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms;

·            taip pat kitais šiame pranešime nenurodytas atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.

33. Bendrovė asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais bendrovė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones. Bendrovė gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: siuntų pristatymo įmones, rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijas ir kitas paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenys gali būti prieinami bendrovėms, veikiančioms EEE bei už jos ribų (Google, ir pan.). Bendrovė užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis BDAR. Bendrovė imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo sutarčių papildymą standartinėmis ES Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų apsaugos).

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

 

34. Įprastai, bendrovė asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės teritorijoje (ES / EEE), tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti tvarkomi ir perduodami už minėtų teritorijų ribų.

35. Bendrovė asmens duomenis gali perduoti ir tvarkyti už ES / EEE ribų, kai toks perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba klientas davė sutikimą. Tuo atveju, jei teikdama paslaugas bendrovė siunčia siuntas už ES / EEE ribų – bendrovė tai atlieka sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir paslaugos teikimo tikslu. Bendrovė, teikdama klientams siuntų siuntimo už ES / EEE ribų paslaugą, šias siuntas, o kartu ir siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis, esančius ant siuntos, gali perduoti kitiems pašto paslaugų teikėjams, teikiantiems siuntų pristatymo už ES / EEE ribų paslaugas.

36. Kitais nei 35 punkte numatytais atvejais Bendrovė asmens duomenis taip pat gali perduoti už ES / EEE ribų tais atvejais, jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

·            sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos, elgesio kodeksai, sertifikatai ir / ar kiti dokumentai, patvirtinti pagal BDAR;

·            šalis, nepriklausanti ES / EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

·            gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

 

JŪSŲ TEISĖS

 

37. Jūs turite šias teises:

·            teisę būti informuotas (-a) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

·            teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su bendrovės teikiamomis paslaugos, jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi ir / ar konfidencialia informacija, taip pat bendrovės vidiniams vertinimams ir susijusiai medžiagai;

·            teisę reikalauti bendrovės ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis;

·            teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol bendrovė Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą;

·            teisę reikalauti bendrovės ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi su Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir / ar teisės aktų reikalavimų laikymasis;

·            teisę reikalauti bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenimis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma bendrovės komercinėms paslaptims, taip pat bendrovės vidiniams vertinimams ir susijusiai medžiagai. Bendrovė, įgyvendinusi teisę perkelti Jūsų asmens duomenis, turimų duomenų automatiškai neištrina. Jeigu pageidaujate, kad bendrovė ištrintų turimus Jūsų duomenis – prašome kreiptis į bendrovę dėl teisės reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis įgyvendinimo;

·            teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui;

·            teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

·            teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teises ir teisėtus interesus, numatytus teisės aktuose (daugiau informacijos www.ada.lt). Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su bendrove šio pranešimo skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas tinkamas Jūsų klausimo sprendimas.

 

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

38. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – prašymas), galite pateikti:

·            atvykę į bet kurią akcinės bendrovės Lietuvos pašto (įmonių grupės įmonė) paslaugos teikimo vietą ir pateikęs prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe;

·            el. paštu info@post.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu;

39. Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas.

40. Bendrovė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešę, mes turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.